معاونت آموزش وامور واحد های آموزشی
معاونت تهذيب
معاونت پژوهش
معاونت تبليغ وآموزش های کاربردی
مدیریت برنامه ريزی و پشتيبانی
مدیریت آمار و بررسی
مدیریت امور طلاب و دانش آموختگان